Voorwaarden aanschaf beeldlicentie

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Toepassing

Artikel   3 – Aanbiedingen

Artikel   4 – Prijs

Artikel   5 – Factuur en betalingen

Artikel   6 – Gratis exemplaar

Artikel   7 – Digitale bestanden

Artikel   8 – Klachten

Artikel 9 – Internet

Artikel 10 – Auteursrecht

Artikel 11 – Licentie

Artikel 12 – Sub-licenties

Artikel 13 – Schending van het auteursrecht

Artikel 14 – Naamsvermelding

Artikel 15 – Aansprakelijkheid van de Fotograaf

Artikel 1 – Definities

Fotograaf: Arisca Photography
Fotografisch werk: Werk van Arisca Photography
Wederpartij: De partij waar een overeenkomst mee wordt aangegaan

Artikel 2 – Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan van een overeenkomst voor de aanschaf van beeldlicenties van Arisca Photography. Deze voorwaarden gelden ook na beëindiging van de overeenkomst, tenzij partijen in samenspraak zijn afgeweken.

Artikel 3 – Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De Fotograaf heeft tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van dit aanbod het recht zijn aanbod in te trekken. Het aanbod verplicht de Fotograaf niet tot levering van een gedeelte van de overeenkomst tegen een evenredige prijs.

Artikel 4 – Prijs

4.1 Indien partijen geen prijs zijn overeengekomen, zal de Fotograaf zijn gebruikelijke tarief in rekening brengen.

4.2 De geldigheid van een aangeboden prijs is 60 dagen. Tenzij anders is overeengekomen.

4.3 Indien en voor zover er geen gebruikelijk tarief bestaat, zal de Fotograaf het tarief op redelijke en billijke wijze vaststellen, rekening houdend met (i) de tarieven voor soortgelijke commissies die normaal in de markt in rekening worden gebracht tussen soortgelijke klanten en soortgelijke leveranciers, met verwijzing naar tarieven van de collega’s van de Fotograaf, (ii) wat in eerdere gevallen rechtens als redelijk en billijk werd beschouwd, (iii) vergelijkbare tarieven van fotografen in omringende landen, en (iv) de omvang van het gewenste gebruik van het werk door de Wederpartij.

4.4 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf meer heeft moeten uitgeven en/of binnen redelijke grenzen meerwerkzaamheden moest verrichten, dan deze kosten en/of meerwerk komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 5 – Factuur en betalingen

5.1 De Wederpartij zal controleren of de factuur van de Fotograaf juist is. Indien de Wederpartij de factuur niet schriftelijk heeft afgewezen en onder opgave van juridisch relevante redenen binnen tien werkdagen na dagtekening aan de Fotograaf heeft geretourneerd, wordt de factuur geacht tussen partijen bindend te zijn en verliest de Wederpartij enig recht om een claim in te dienen.

5.2 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

5.3 Levering vindt uitsluitend plaats na ontvangst van de complete betaling

5.4 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

5.5 In geval van wanbetaling van de Wederpartij heeft de Fotograaf behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Wederpartij kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

5.6 Indien de Wederpartij in strijd handelt met één van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, daaronder begrepen eventuele inbreuk op het auteursrecht, dan is hij aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die hij moet maken om daarvoor schadevergoeding te vorderen.

5.7 Ieder gebruik van het Fotografisch werk, van welke aard dan ook, is verboden totdat de Wederpartij de eventuele openstaande factuur van de Fotograaf heeft betaald.

Artikel 6 – Gratis exemplaar

Bij publicatie van een Fotografisch werk dient de Wederpartij de Fotograaf onverwijld en kosteloos een gratis exemplaar van de publicatie te verstrekken.

Artikel 7 – Digitale bestanden

7.1 Indien Fotografische werken in digitale vorm zijn geleverd, zal de Wederpartij deze na het overeengekomen gebruik onmiddellijk verwijderen en/of vernietigen en niet opslaan voor hergebruik.

7.2 Digitale bestanden van ter goedkeuring ingediende Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen binnen tien werkdagen na ontvangst door de Wederpartij te worden gewist of vernietigd. Tenzij anders is overeengekomen.

7.3 Indien digitale bestanden met Fotografische Werk langer dan de overeengekomen termijn worden bewaard, zal de Wederpartij de Fotograaf de schade vergoeden die hij hierdoor heeft geleden.

7.4 Digitale bestanden mogen niet worden gekopieerd en verspreid.

Artikel 8 – Klachten

Klachten over het geleverde Fotografisch werk dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk aan de Fotograaf te worden gemeld. De Fotograaf heeft het recht het afgekeurde werk binnen een redelijke termijn te vervangen door goed werk, tenzij dit voor de Wederpartij onevenredige schade zou veroorzaken.

Artikel 9 – Internet

9.1 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan strikt noodzakelijk is voor het overeengekomen gebruik op internet. Bij voltooiing van het overeengekomen gebruik zal de Wederpartij de gebruikte (werk)kopie(s) van de Fotografische werken wissen of vernietigen.

Artikel 10 – Auteursrecht

Het auteursrecht van het Fotografische Werk berust bij de Fotograaf.

Artikel 11 – Licentie

11.1 Voor gebruik door de Wederpartij van een Fotografisch werk is voorafgaande schriftelijke toestemming nodig in de vorm van een licentie waarvan de aard en omvang door de Fotograaf in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging en/of de desbetreffende factuur zijn omschreven.

11.2 Indien de reikwijdte van de licentie niet is gespecificeerd, strekt deze zich niet verder uit dan het recht op eenmalig gebruik, in originele vorm en voor een doel, verspreiding en methode als door partijen bedoeld op het moment dat zij de overeenkomst aangaan, overeenkomstig met de interpretatie van de fotograaf.

11.3 Indien de Fotograaf toestemming heeft gegeven voor beeldmanipulatie, al dan niet elektronisch, mag het resultaat pas worden gebruikt nadat uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verkregen.

Artikel 12 – Sub-licenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet gerechtigd sub-licenties te verlenen aan een derde.

Artikel 13 – Schending van het auteursrecht

13.1 Elk ongeoorloofd gebruik van een Fotografisch werk wordt geacht inbreuk te maken op het auteursrecht van de Fotograaf.

13.2 Elke inbreuk geeft de Fotograaf het recht een vergoeding te vorderen van ten minste driemaal de licentievergoeding die gewoonlijk door de Fotograaf in rekening wordt gebracht voor dergelijk gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van andere schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade) en alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 14 – Credits

14.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk vermeld te worden bij het gebruikte Fotografisch werk, of elders in de publicatie te worden opgenomen met verwijzing naar het Fotografisch werk. Tenzij anders is overeengekomen.

14.2 Bij niet-naleving van deze voorwaarde heeft de Fotograaf het recht een vergoeding te vorderen van tenminste 100% van de licentievergoeding die de Fotograaf doorgaans in rekening brengt voor dergelijk gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige schade (waaronder het recht op schadevergoeding) voor alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

14.3 Indien de Wederpartij schriftelijke toestemming heeft verkregen voor verveelvoudiging van het Fotografisch werk in welke vorm dan ook, draagt hij er zorg voor dat bij deze reproducties de naam van de Fotograaf wordt vermeld. Bij digitale/elektronische kopieën draagt de Wederpartij er tevens zorg voor dat de volledige metadata die door de Fotograaf in het digitale bestand is opgenomen – informatie volgens de EXIF-, IPTC-, XMP- en ICC-standaarden – behouden blijven.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid van de Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door de Wederpartij, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van de Fotograaf of enige derde die namens hem handelt. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag of, indien en voor zover schade verzekerd is, tot het bedrag van het daadwerkelijk uitgekeerde bedrag onder de verzekering.

Interesse in een foto? Neem contact met me op via de chat.